Ve středu 20. června ostravští zastupitelé rozhodli o záměru prodat pozemky ve vlastnictví města v Hrušově. Už vloni v září vyzvalo město zájemce k podání nabídek na realizaci investičního záměru v ploše rozvojové zóny Hrušov. Nabídky do 30. dubna zaslaly čtyři společnosti. Zastupitelstvo města zároveň stanovilo pořadí uchazečů, ve kterém bude město se zájemci o pozemky jednat.

 
Území nabídnuté k prodeji má rozlohu 35,07 hektaru a nejnižší nabídková cena byla stanovena městem na 195 645 275 korun bez DPH. Tato cena zahrnuje veškeré náklady, které město vynaložilo na přípravu lokality. Vymezena je na západě a na severu novou trasou ulice Bohumínské (silnice I/58) a na jihu pozemky železniční trati Českých drah Ostrava-Bohumín. 

Stávající území je dnes zcela zdevastované a prakticky vysídlené. Jedná se o lokalitu, ve které před povodní v roce 1997 převládala funkce bydlení s občanskou vybaveností. Vlivem hornické činnosti zde ve 20. až 60. letech minulého století došlo k poklesům povrchu terénu až o tři metry a celé území se dostalo pod úroveň hladiny „běžných“ průtoků v nedaleké řece Odře. Při povodních v roce 1997 byla celá oblast zaplavena, následovala její devastace, postupné vylidnění a došlo k vzniku tzv. sociálního brownfieldu. 

REKLAMA

Po povodních nebylo reálné zajistit obnovu rezidenční zástavby, proto město začalo pracovat na majetkovém zcelení pozemků, které po ukončení procesu nabídlo k realizaci vhodného developerského záměru. Jeho podmínkou bylo vyřešení aktuálně nejzásadnějšího problému území, jímž je eliminace bezodtokového charakteru této oblasti. Tento záměr potvrdil i zpracovaný strategický plán fajnOVA, ve kterém je projekt vytvoření rozvojové zóny začleněn mezi vlajkové projekty u strategického cíle „Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání“ v prioritě „Bohatství v lidech“. 

„Na zcelování pozemků v lokalitě se záměrem vybudování zóny pro lehký průmysl město začalo pracovat v roce 2006. Těší mě, že toto zanedbané území typu brownfield projde v nejbližších letech zásadní proměnou. Jedná se navíc o první lokalitu města, která nevznikla záborem další zemědělské půdy. Zóna města v Hrabové je na svých kapacitních možnostech. A strategická průmyslová zóna v Mošnově je plná ze 70 % a jednáme s dalšími investory, kteří se o vstup do této zóny zajímají. Z toho je zřejmé, že Ostrava je pro investory atraktivní,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura. 

Město Ostrava obdrželo na svou výzvu o prodeji pozemků v Hrušově čtyři nabídky. Součástí každé z nich byl záměr využití území, stručný popis technického provedení odvodnění pozemků, specifikace objektů plánované výstavby, způsob využití objektů i časový harmonogram přípravy a realizace plánu. Dále nabídková cena, závazek zaměstnanosti s minimálně 20 pracovními místy na jednom hektaru a předpokládaný objem finančních prostředků investovaných do plánované výstavby. 

Na základě vyhodnocení všech obdržených nabídek, které schválila rada města, bylo stanoveno pořadí firem, ve kterém s nimi bude město o odkupu pozemků jednat:

1. Contera Management s.r.o.

2. CTP Invest, spol. s r.o.

3. P3 Parks s.r.o.

4. Panattoni Czech Republic Development s.r.o. 

Nabízená kupní cena vítězného uchazeče, pokud by nezískal spolu s městem dotaci státu na sanaci území, činí 243 milionů korun. Počet vytvořených pracovních míst je 712 a termín dokončení 70 % komerčních objektů je stanoven nejpozději do března roku 2025.

REKLAMA